2023 Registration Now Open!

Name Event Chip Time
1. Priyanka Khandelwal 10K 1:00:50
2. Tamanna Rai 10K 1:11:31
3. Manisha Kumavat 10K 1:11:34
4. Ramya Somuri 10K 1:12:51
5. Sweta Deopura 10K 1:17:24
6. Anuj Sharma 10K 1:19:27
7. Sunil Kumawat 10K 1:19:27
8. Ramyesh Senniappan Half Marathon 1:52:24