Name Event Chip Time
1. James Bustraan Marathon 3:39:55
2. Allison Christou Marathon 3:57:14
3. Denny Chatel Marathon 3:58:52
4. Shelby Newton Marathon 4:11:48