Name Event Chip Time
1. Samiya Bodhankar 10K 1:10:37
2. Fnu Mohith kumar 10K 1:11:43
3. Purab Nahar 10K 1:11:53
4. Devpal Gupta 10K 1:17:49
5. Shilpa Ramlal jain 10K 1:37:39
6. Snehal Nainani 10K 1:53:58
7. Suprit Gupta 10K 2:16:15
8. Priti Kaur 10K 2:16:24
9. Jasneer Kaur 10K 2:16:24