Name Event Chip Time
1. Digamber Singh 10K 1:07:19
2. Dinesh Palariya 10K 1:13:09
3. Siddhant Gairola 10K 1:14:07
4. Kiran Bahuguna 10K 1:25:55
5. Jeetesh Bahuguna 10K 1:27:07
6. Ravinder Gairola Half Marathon 2:05:17
7. Prakash Chandra Half Marathon 2:19:46